Katalog stron
Katalog stron   Dodaj link   Mapa  
 
Opis strony

Audyt Ochrony Dancyh Osobowych

Adres WWW:
Kategorie:
Opis:
Audyt przeprowadzany jest w odniesieniu do następujących aktów prawnych: Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, Europejska Konwencja Praw Człowieka Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 47, art. 51), Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) – dalej u.o.d.o. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Wypełnij ANKIETĘ i sprawdź czy masz odpowiednio zabezpieczone dane osobowe w swojej firmie
Pełny opis:
Audyt ochrony danych osobowych pozwala na sprawdzenie obowiązujących w przedsiębiorstwie procedur dotyczących przetwarzania i ochrony danych, potwierdza ich zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami, bądź wskazuje kierunki poprawy w poszczególnych obszarach. Firma DGSoft Sp. z o.o. jako podmiot mający doświadczenie w szeroko pojętych technologiach informatycznych, wykonuje audyt wspólnie z kancelarią prawną, co zapewnia rzetelną realizację zarówno w odniesieniu do zagadnień informatycznych jak i pełną zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi. Przed audytem odbywa się spotkanie z osobami zarządzającymi organizacją lub/i innymi osobami wyznaczonymi do uczestnictwa w audycie. Spotkanie ma na celu zapoznanie się audytorów z obszarami, w których realizowane są procesy przetwarzania danych, rodzajem i ilością przetwarzanych danych, liczbą stosowanych systemów informatycznych oraz ich użytkowników oraz rodzajem i ilością danych. Na podstawie uzyskanych informacji powstaje oferta cenowa na realizację audytu. Ochrona danych osobowych Czy dane osobowe w Państwa firmie są dobrze zabezpieczone? Czy systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe w Państwa firmie są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich? Czy zabezpieczenia danych osobowych w Państwa firmie spełniają wymogi określone przepisami prawa? Czy w Państwa firmie została wdrożona dokumentacja ochrony danych osobowych wymagana przepisami prawa? Czy dane osobowe w Państwa firmie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa? Czy w Państwa firmie został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Administrator Systemu Informatycznego? Czy zbiory danych osobowych w Państwa firmie zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ?
Ocena moderatora: Nr
Ocena użytkowników: Nie
Przejścia do strony:5
Przejścia ze strony:0

Twoja ocena: